سفارش تبلیغ
صبا ویژن

هو

 

به نام خداوند گل آفرین
به لطف لطیفش هزار آفرین

خدایی که شعر و سرود آفرید
نواهای جانبخش رود آفرید

خداوند احسان و جود و کرم
قدیر و حکیمِ وجود و عدم

خداوند پروانه و نسترن
خداوند پرواز فکر و سخن

به نون و قلم عشق آغاز کرد
غزال غزل را سخن ساز کرد

ز عشق آنچه را که نبود آفرید
فراوان فرازو و فرود آفرید

شمیم خوش لاله زاران ز اوست
سرود خوش راز باران ز اوست

الهی بجز ذکر تو، نیست باد
اگر در سرم جز تو باشد به یاد

#سید_علی_کهنگی بهمن1398
sayedalikahangi@