شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

ساعت دماسنج

شعرمن

+ [تلگرام] موج جنون بر نظر بازان عالم فتنه هاي خام کرد آنکه زهر بد گماني بهرشان در جام کرد با ريا کاري نخواهد برد راه خود به پيش هر که از روي تظاهر خلق را اطعام کرد الطفاتي زير چشمي ديو را سازد پري اين هنر را يار ما در اوّلين اقدام کرد در سرم موج جنون مي بست نقش کوه و دشت شورش آشفته ام را ناز او آرام کرد عشق در چشمان مستش موج مي زد چون نسيم گر نگاهي از محبّت بر من بي نام کرد غنچه تا لبخند زد جا در دل بلبل گرفت مرغ وحشي را توان با يک تبسّم رام کرد هر که از سرکوب احساسات واسع دم زند در مسير زندگاني خويش را نا کام کرد #سيد_علي_کهنگي دي 1398 @sayedalikahangi

شعرمن

+ [وبلاگ] موج جنون
2-شاد باشيم
ديروز 9:29 عصر
مهرباني #
زيبا بود ودلنشين

شعرمن

+ [تلگرام] قصّه فرهاد در آن بزمي كه دور خويشتن پروانه مي گردد  صداي زندگي باگوش من بيگانه مي گردد من از پايان تلخ قصّه فرهاد دانستم حكايتهاي شيرين عاقبت افسانه مي گردد طلسم نا اميدي را توان بشكست با اميد اگر چه خانه هاي آرزو ويرانه مي گردد قفس خود موجب پروازبي بالان گهي باشد كز اين ره كرم ابريشم دلا پروانه مي گردد اگر چه مرد صحراي جنون مجنون ناكامست دل من هم ز ياد گلرخي ديوانه مي گردد شود هر ذرّه شمع ره اگر دل را كني روشن عصا روشن دلان را رهنماي خانه مي گردد  #سيد_علي_کهنگي @sayedalikahangi

شعرمن

+ [تلگرام] معرکه حيراني چند وقتي است هواي غزلم طوفانيست آسمان کلماتم همه شب بارانيست رفته از دستْ دلم،شعبده ناز مکن حال آيينه و من معرکه حيرانيست محو در چشم تو بودن چه صفايي دارد چشمه نازي و فيضت هنري انسانيست کس ندانست چه رازيست ميان من و تو روزگاريست که اين رابطه ها پنهانيست عقل را راه به سر حدّ جنون هرگز نيست اين مکانيست که دريوزگي اش سلطانيست روح واسع هوس عرش خدا کرده،چه سود آفتابي است که در خيمه شب زندانيست #سيد_علي_کهنگي دي1398 @sayedalikahangi

شعرمن

+ [تلگرام] توحيد توحيد يعني شعر در وصف تو گفتن درّ سخن در بحر چشمان تو سفتن در آن بياباني که حتي بي سراب است زيباست با ياد تو همچون گل شکفتن #سيد_علي_کهنگي دي 1398 @sayedalikahangi

شعرمن

+ [تلگرام] بانوي سپيد پوش صبح است بيا ترانه اي ساز کنيم در هاي غزل به روي هم باز کنيم بانوي سپيد پوش رويايي من تا درگه حق بيا که پرواز کنيم #سيد_علي_کهنگي دي 1398 @sayedalikahangi

شعرمن

+ [تلگرام] جلوه گلشن واي اگر شاعر زماني از غزل گفتن بيفتد اتّفاقي ناگوار است اين اگر بر من بيفتد زندگي خالي چو باشد از هنر ،پوچ است و واهي حيف اين بازار اگر از جلوه گلشن بيفتد سيب سرخ عشق را بايد گرفت از دست ناکس سايه دولت مبادا بر سر دشمن بيفتد بانگ يأس و نا اميدي دارد از پي نا مرادي کاش جغد شوم اين آبادي از شيون بيفتد مي کشد ايمان چندين ساله مردم به آتش گر نگين حکمراني دست اهريمن بيفتد واسع از محصول عمرت تا تواني توشه اي گير صاعقه شايد گذارش سوي اين خرمن بيفتد #سيد_علي_کهنگي دي 1398 @sayedalikahangi

شعرمن

+ [تلگرام] عذاب زندگي هرکه دل مي بندد اينجا بر سراب زندگي بيشتر غم مي خورد از پيچ و تاب زندگي گلبن شوقم شکوفايي نمي بيند به خود چونکه آتش مي زند بر ريشه آب زندگي تشنه لب مي امد از سرچشمه آب حيات خضراگر دراينزمان مي ديد خواب زندگي گريه همراه است از گاه تولد تا به مرگ بسکه دارد قصه هاي غم کتاب زندگي بهر آنهايي که غيراز نان ندارندآرزو هست مردن بهترين اوقات ناب زندگي سود اين بازار عمر ارزاني دنياي دون اي خوشاآنان که دورند از حساب زندگي يک دل خوش نيست ديگر در بساط روزگار شمع مي رقصد وليک از اضطراب زندگي هيچ فرقي نيست بين سرد و گرم روزگار سايه ي امني ندارد آفتاب زندگي شعر يأس و نا اميدي حاصل انديشه نيست شمه اي ناچيز گفتم از عذاب زندگي #سيد_علي_کهنگي @sayedalikahangi

شعرمن

+ [تلگرام] صبح صبح آمده،صد سلام تقديم شما نا ياب ترين کلام تقديم شما آغوش گشوده آسمان،برخيزد اين جلوه ناتمام تقديم شما #سيد_علي_کهنگي دي 1398 @sayedalikahangi

شعرمن

+ [تلگرام] اشک گرم اشک گرمم از صداقت شمع را پروانه ساخت عشق را نازم که هرجارخ نمود افسانه ساخت سالکان کوي عشق از عافيت غم مي خورند بي سبب انجا طبيب از بهر خود کاشانه ساخت چون سبک بالان عالم راه را طي مي کند هرکه اينجا ازقناعت با خيال دانه ساخت  انتظار سنگ باران بودم و غافل که عشق کودکان کوچه هاي شهر را ديوانه ساخت با صفاي بوستان الفت بگير اي گوشه گير تا به کي چون بوم بايد گوشه ويرانه ساخت يک نگاه سبز خندان سرنزد از اشنا زان سبب دل روي خود را جانب بيگانه ساخت من که با يک کاروان شبنم به پابوس آمدم باغبان بي بهره از فيض گل و گلخانه ساخت گوئيا خلد برين را مي خرد بي قيد و شرط آنکه اينجا بهر مستان خدا ميخانه ساخت #سيد_علي_کهنگي @sayedalikahangi
ساعت ویکتوریا
شعرمن
رتبه 65
28 برگزیده
17 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
شعرمن عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top