سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ذمّ دنیا

 

فتنه از روزگار می بارد
غم ازین بی تبار می بارد

چهره اش دیدنی نمی باشد
گل او چیدنی نمی باشد

هرچه این کهنه زیر و رو گردد
عاری از رنگ و عطر و بو گردد

سگ هارست و بی غل و زنجیر
چه کند با غریب این نخجیر

زهر قهر از زبان او جاری
می نشاند به عمق جان،کاری

عاشق رنگ و بوی او شده ایم
واله ی خلق و خوی او شده ایم

فتنه هایش برایمان شیرین
زهر و قهرش برایمان تسکین

شیوه اش تا فریب و نیرنگ است
پای ما در برابرش لنگ است

گرچه عمری بدی به او بستیم
همچنان در رکاب او هستیم

سید علی کهنگی
@sayedalikahangi