سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سایه? آفتاب

 

آبادترین خراب عشقیم
دیوانه? بیحساب عشقیم

از قصّه? ما گریز باید
غمناک ترین کتاب عشقیم

درمان نشویم ای طبیبان
ما طالب درد ناب عشقیم

ایمن ز حوادثیم زیرا
در سایه? آفتاب عشقیم

پیریم و هنوز چون جوانان
سر مست خم شراب عشقیم

طوفان کویر و چشمه،هیهات
لب تشنه پِیِ سراب عشقیم

آرام و قرار رفته از ما
دیباچه? انقلاب عشقیم

چون واسع دست شسته از جان
ما نیز در التهاب عشقیم

#سید_علی_کهنگی بهمن1398
sayedalikahangi@