سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سکوت تلخ

 

به آیه آیه نگاهت قسم،شود گلزار
تبسّم گل رویت اگر شود تکرار

همیشه شعر خوشت بی بهانه می آید
سرود سبز بهاری و از غزل سرشار

طلوع بخت سپید از کرانه ها پیداست
ستاره ای که زد از آسمان کند اقرار

نسیم خاطره ها دلنشین نمی گردد
اگر نباشدش از تو نشانه ای در کار

سکوت تلخ قناری قفس قفس پیچید
اگر چه آینه کاری شود در و دیوار

خطای آدم عاصی نهان نمی ماند
بهشت اگر که دهندش به پاس استغفار

دو روز عمر من بی نوا چنین طی شد
گهی به ناله نی یا گهی به نغمه ی تار

سید علی کهنگی
@sayedalikahangi