سفارش تبلیغ
صبا ویژن

شور حسینی

 

از حصار ظلم و بیداد غم انگیز حجاز
دل شکسته زاده? زهرا نمود عزم عراق

این سفر بس جان گداز است و حزین،عشّاق را
مویه ها باشد به دل سوز و گدازش از فراق

#سید_علی_کهنگی ( واسع)  شهریور 1399
sayedalikahangi@