سفارش تبلیغ
صبا ویژن

گل همیشه بهار

دل اه نیم شبم را گواه می گیرد
که جان خسته من ان نگاه می گیرد
خدابه چهره تو گرد غم نیفشاند
فسرده میشوم انگه که ماه می گیرد
سرشک شام سیاهم کلید خرسندیست
چو شبنمی که لب از گل پگاه می گیرد
به اتشین نفس شمع خنده کمتر کن
که داد داغ خود از اشک و اه می گیرد
گل همیشه بهاراست غنچه لبخند
چو بر خزان غم انگیز راه می گیرد
غم قیامت و هولش مرا نترساند
که خون تاک مرا در پناه می گیرد 
@sayedalikahangi