سفارش تبلیغ
صبا ویژن

در انتظار هاتف

 

از زمین با آسمان هرگاه پیوندت دهند
مطمئن باش آنزمان یک قلب خرسندت دهند

سینه ات را همچو گل پاک از غم دوران نما
گر که خواهی چهره ی شاداب و لبخندت دهند

رو قناعت پیشه کن تا وارهی از حرص و آز
از زر و سیم جهان ایدوست هرچندت دهند

سدّ راه قسمتت هرگز نمی گردد عدو
تاج شاهی را چو یوسف پای در بندت دهند

طوطی شیرین زبان پرواز چیزی دیگر است
گر چه عمری در قفس شیرینتر از قندت دهند

ای جوان از پیچ و تاب زندگی غافل مباش
چهره را در هم مکن ، پیران اگر پندت دهند

باش واسع روز و شب در انتظار هاتفی
تا که پیغامی ز درگاه خداوندت دهند

#سید_علی_کهنگی تیر1400
sayedalikahangi@