سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نورٌ علی نور

 

علی تفسیر یاسین است و والطّور
به نام او بنا شد بیت معمور

علی آن لوح محفوظ الهیست
علی عشق و علی نورٌ علی نور

#سید_علی_کهنگی اسفند(واسع) 1399
sayedalikahangi@