سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بلور اشک

 

بلور اشک مرا خنده،گاه می شکند
غرور شبنم شب را پگاه می شکند
هزار کار براید زدل مشو نومید
اگرچه شیشه صفت گاه گاه می شکند
نه من زگردش گردون شکسته حالم و بس
گهی زچرخ فلک پشت ماه می شکند
مرادمن بت عاشق کشی بود یاران
که رسم مسجدوهم خانه قاه می شکند
دوچشم مست تو مارا نموده نغمه سرا
سکوت آینه را یک نگاه می شکند
مرا به منزل جانان نماز رهبر نیست
چو این عصای ریا بین راه می شکند

@sayedalikahangi