سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نورعشق

 

به سوی خاک نور عشق از افلاک می اید
عجایب شاهکاری از پی لولاک می اید
علی آن شاه بیت عالم هستیست کین گونه
به خیر مقدمش کعبه گریبان چاک می اید
به گوش زمزم آیا این بشارت را که می گوید
شراب ناب از سرپنجه های تاک می اید
چه شوری هست درعالم که از هر گوشه اش دائم
نوای عشق از اندیشه های پاک می اید


@sayedalikahangi

 


نور عشق

 

به سوی خاک نور عشق از افلاک می اید
عجایب شاهکاری از پی لولاک می اید
علی آن شاه بیت عالم هستیست کین گونه
به خیر مقدمش کعبه گریبان چاک می اید
به گوش زمزم آیا این بشارت را که می گوید
شراب ناب از سرپنجه های تاک می اید
چه شوری هست درعالم که از هر گوشه اش دائم
نوای عشق از اندیشه های پاک می اید


@sayedalikahangi